• เข้าสู่ระบบ

  โครงการเสวนาวิชาการสาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง “การขนส่งทางอากาศ : มุมมองทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับประเทศไทย”

      

  วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการสาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง “การขนส่งทางอากาศ : มุมมองทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับประเทศไทย” ระหว่างเวลา เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


  วิทยากร ได้แก่อาจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสำเร็จการศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ด้านกฎหมายขนส่งทางอากาศจากมหาวิทยาลัย Leiden ประเทศเนเธอร์แลนด์


  ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ หัวหน้าศูนย์กฎหมายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเปิดการเสวนา


  ระหว่าง 13.30 – 15.00 น. อาจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษีได้บรรยายในหัวข้อ  “การขนส่งทางอากาศ : มุมมองทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับประเทศไทย”


  จากนั้นระหว่าง 15.00 – 15.30 น. ผู้เข้าร่วมเสวนาซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้


  ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส และศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

  ภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม