ประกาศ

ประกาศ รายชื่อและเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และจดทะเบียนลักษณะวิชา โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบแรก) ปีการศึกษา 2563 ขยายระยะเวลาจนถึง วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

ประกาศ
รายชื่อและเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่
และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และจดทะเบียนลักษณะวิชา
โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบแรก)
ปีการศึกษา 2563
ขยายระยะเวลาจนถึง วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการจดทะเบียนรายวิชา

การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (รอบแรก) 2563