ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
Asst Prof Dr Munin Pongsapan
คณบดี
Dean

รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
Assoc Prof Dr Supreeya Kaewla-iad
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administration

อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
Dr Junavit Chalidabhongse
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Education

ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
Asst Prof Dr Torpong Kittiyanupong
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
Associate Dean for Research and Pro Bono

ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
Asst Prof Dr Niramai Phitkhae Manjit
รองคณบดีศูนย์ลำปาง
Associate Dean for the Lampang Campus

ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี
Asst Prof Dr Ronnakorn Bunmee
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา
Associate Dean for Innovation and Development

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
Asst Prof Dr Korrasut Khopuangklang
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
Assistant Dean for Communications

อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
Dr Aimpaga Techa-apikun
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant Dean for Planning and Quality Assurance

ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
Asst Prof Dr Kittiwat Chunchaemsai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
Assistant Dean for Student Affairs

ผศ.ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ
Asst Prof Dr Tarmphong Chobisara
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ลำปาง
Assistant Dean for the Lampang Campus

อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
Dr Amnart Tangkiriphimarn
ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ
Assistant Dean for International Programs

อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
Dr Naporn Popattanachai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Assistant Dean for Administration

อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล
Dr Nattika Sriphongkul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Assistant Dean for General Affairs

ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
Asst Prof Dr Nilubol Lertnuwat
ผู้อำนวยการศูนย์อบรมกฎหมายและให้คำปรึกษา
Director of Legal Trainning and Consultancy Center

อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
Dr Lalin Kovudhikulrungsri
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมความเสมอภาค
Chair of the Committee  on Audit and Equality