ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ เป็นอาจารย์ประจำ สังกัดศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เกียรตินิยมดีเยี่ยม จากมหาวิทยาลัย Aix Marseille Université ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ.2014 และเคยได้รับทุนศึกษาภายใต้โครงการ Erasmus Mundus จาก คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท LLM in European Legal Practice ณ มหาวิทยาลัย University of Rouen ประเทศฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยThe Catholic University of Portuga โปรตุเกส  ปัจจุบันอาจารย์ ดร. เอมผกา รับผิดชอบเป็นผู้บรรยายและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อวิชา กฎหมายครอบครัว กฎหมายเอกเทศสัญญา และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งก่อนที่จะรับตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพ เคยรับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา นอกจากรับผิดชอบงานในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังรับหน้าที่เป็นอนุคณะกรรมการของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรรมการขององค์กรอิสระ เช่น มูลนิธิผู้บริโภค

อ่านประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/aimpaga-techa-apikun/

Assistant Professor Dr Aimpaga Techa-apikun
Assistant Dean for Planning and Quality Assurance

Aimpaga has been a faculty member of the Center for Civil Law and the Center for Commercial Law at the Faculty of Law, Thammasat University since 2008.  She earned the degree of Doctuer en Droit (mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité) from Aix Marseille, France, in 2014.  As an Erasmus Mundus scholarship holder, Aimpaga obtained an LLM in European Legal Practice from The Catholic University of Portugal, Portugal, in collaboration with the University of Rouen, France.  Her research interests lie in laws on family, consumer protection, and contracts.  Prior to assuming the position of Assistant Dean for Planning and Quality Assurance, she was an Assistant Dean for Graduate Studies and Planning.  Apart from her responsibilities in the University, Aimpaga is a member of the Office of the Consumer Protection Board’s Subcommittee on Contract.  Also, she is a Board Member of the Foundation for Consumers.