อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน 
ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ

อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายอนุญาโตตุลาการ กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมายลักษณะละเมิด และกฎหมายองค์กรธุรกิจ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง “Indirect Expropriation in Contemporary International Investment Law” ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเยล อาจารย์ ดร.อำนาจมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยวิจัยของศาสตราจารย์ W. Michael Reisman และเป็นผู้ช่วยสอนวิชากฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2016-2017 นอกจากนี้ยังได้รับทุน Howard M. Holtzmann Fellowship in International Dispute Resolution จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรกฎหมายอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและสถาบันอนุญาโตตุลาการ CIArb ในรัฐนิวยอร์กในปี ค.ศ. 2015 และหลังจากนั้นได้รับทุน Howard M. Holtzmann Fellowship at the Permanent Court of Arbitration จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ไปปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายที่ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างปี ค.ศ. 2017-2018 ผลงานวิชาการที่อาจารย์ ดร.อำนาจตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความต่าง ๆ ทางด้านกฎหมายพาณิชย์และกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นหนึ่งในผู้ปรับปรุงตำรากฎหมายลักษณะจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด ของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ฉบับปัจจุบัน

อ่านประวัติ อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/amnart-tangkiriphimarn/

Dr. Amnart Tangkiriphimarn
Assistant Dean for International Programs

Amnart Tangkiriphimarn is Assistant Dean for International Programs of the Faculty of Law, Thammasat University and Director of the International LLM Program in Business Law. He has taught arbitration law, international investment law, tort law, and law on business organizations since 2010. He received his LLB with First-Class Honours from Thammasat University in 2008. From 2012 to 2017, he was in the United States to pursue his LLM and JSD degrees at Yale Law School, where he was a research assistant to Professor W. Michael Reisman from 2016 to 2017 and a teaching assistant for the International Investment Law class in Fall 2016. His doctoral dissertation was titled “Indirect Expropriation in Contemporary International Investment Law.” While studying at Yale, with the support of the Howard M. Holtzmann Fellowship in International Dispute Resolution of Yale Law School, he participated in the Joint Columbia Law School – Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) Course on International Commercial Arbitration in New York in Summer 2015. Subsequently, He was awarded the Howard M. Holtzmann Fellowship at the Permanent Court of Arbitration from Yale Law School to do an internship as an Assistant Legal Counsel at the Permanent Court of Arbitration in The Hague, the Netherlands from September 2017 to September 2018. As for his publications, he is an editor of one of Thailand’s most authoritative textbooks on law of tort, management of affairs without mandate, and undue enrichment written by Professor Chitti Tingsabadh. He has also published a number of articles and book reviews on various subjects concerning commercial law and international law.