อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติและผู้อำนวยการโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำที่คณะนิติศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะหนี้ เอกเทศสัญญา กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ได้รับปริญญาตรีใบแรกในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ศึกษาต่อในสาขาเดียวกัน โดยได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PhD) ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากทำงานเป็นวิศวกรได้ระยะหนึ่ง ได้เข้าศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต และได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขานิติศาสตร์ (LLM) จาก Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านประวัติ อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/junavit-chalidabhongse/

Dr Junavit Chalidabhongse
Associate Dean for Education

Dr Junavit Chalidabhongse is Associate Dean for Education of the Faculty of Law, Thammasat University. He is also the Director of International Programs and the Director of the Bachelor of Laws (LLB) Program for non-law graduates. He joined the Faculty of Law as a full-time faculty member in 2003, where he has been teaching contract law, the law of obligations, specific contracts, law on evidence, intellectual property law and law on information technology. He received his first Bachelor’s Degree with Second-Class Honours in Electrical Engineering from Chulalongkorn University. He then pursued higher degrees in the same field of study in the University of Southern California where he received his MS and PhD. He later earned his LLB with Second-Class Honors from Thammasat University and his LLM from Harvard Law School.