ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส เริ่มต้นเข้าสู่วงวิชาการนิติศาสตร์ด้วยการเข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2551 โดยสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) และนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จหลักสูตรเนติบัณฑิตไทยและหลักสูตรการเป็นทนายความ จากนั้นได้รับทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร กระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศจาก London School of Economics และระดับปริญญาเอกทางกฎหมายจาก Durham University รวมทั้งได้รับทุนในปี ค.ศ. 2012 เพื่อเข้าร่วมการอบรมสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ของสถาบัน The Hague Academy of International Law

สาขาวิชาที่ทำการสอน ได้แก่ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ กฎหมายซื้อขาย และกฎหมายอาเซียน ซึ่งนอกเหนือจากการศึกษาและการวิจัยทางด้านกฎหมาย โดยเฉพาะในสาขาดังกล่าวแล้ว อาจารย์กิตติวัฒน์ ยังได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมในโครงการศึกษาวิจัยในเชิงสหวิทยาการอีกด้วย เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน ตัวอย่างเอกสารตีพิมพ์ที่น่าสนใจของผศ.ดร.กิตติวัฒน์ ได้แก่ หนังสือกฎหมายขัดกันฉบับแปลจากภาษาไทยของศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เป็นภาษาอังกฤษ (Kanung Lachai on Thai Conflict of Laws, 2018) บทความภาษาอังกฤษว่าด้วยกฎหมายขัดกันในบริบทของ China’s One Belt One Road Initiative เชื่อมโยงกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน (Routledge 2018) และหนังสือที่กำลังอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์ คือหนังสือเรื่องการประสานกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศหรือกฎหมายพาณิชย์ข้ามชาติ

ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี เพื่อรับผิดชอบการจัดการดูแลงานทางด้านกิจการนักศึกษา เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่นักศึกษา ตามปรัชญาและนโยบายแห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/kittiwat-chunchaemsai/

Assistant Professor Dr Kittiwat Chunchaemsai
Assistant Dean for Student Affairs

Kittiwat Chunchaemsai, an enthusiastic and open-minded lecturer who is dedicated to helping his students, has been a member of the Law Faculty at Thammasat University since 2008. Before that, he roamed around the Rangsit and Thaprachan Campuses until he was awarded a bachelor degree (with honours) and a master’s in international trade law. Kittiwat was awarded a scholarship from Thammasat University to pursue advanced legal study and research in the United Kingdom. He graduated with an LLM in international business law (with merit) from the London School of Economics, and then achieved a PhD in law from Durham University. Additionally, he was granted a scholarship to join the 2012 private international law session organised by the Hague Academy of International Law.

Though qualified as a barrister and a lawyer in Thailand, Kittiwat has devoted himself to being a lecturer at the Faculty of Law, Thammasat University. His areas of teaching are private international law, international trade law, international financial transactions, sale law, and ASEAN law. His publications include Kanung Luchai on Thai Conflict of Laws (2018), the first English translated version on this topic, and a concise article analysing Thai conflict of law rules in the context of China’s One Belt One Road initiative and ASEAN trade facilitation published by Routledge (edited book 2018). Apart from his work in the legal research community, Kittiwat has also participated in several interdisciplinary research projects concerning entrepreneurial developments and ASEAN society. To date, his book on the harmonisation of international or transnational commercial law (written in Thai) is on the way.