ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขากฎหมายแพ่ง ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและนอกคณะ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ซึ่งหนึ่งในภารกิจได้แก่การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) และนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) สาขา Innovation, Technology and the Law และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PhD) จากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร หัวข้อวิทยานิพนธ์ศึกษาเปรียบเทียบข้อความคิดว่าด้วย “คำมั่น” ในฐานะที่เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว ซึ่งแตกต่างจาก “สัญญา” ซึ่งเป็นนิติกรรมสองฝ่าย เป็นอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ วิชาที่สอนในหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะหนี้ เอกเทศสัญญา 1 (ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ) กฎหมายลักษณะมรดก สัมมนากฎหมายแพ่ง และกฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ (หลักสูตรภาษาไทย) Introduction to Law and Legal Systems, Specific Contracts, Private Law Seminar (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และในระดับปริญญาโท ได้แก่ ทฤษฎีกฎหมายเอกชน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง คอมมอนลอว์ (หลักสูตรภาษาไทย) และ Advanced Contract and Tort Law (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรศุทธิ์ สนใจการศึกษาวิจัยในสาขาต่าง ๆ ของกฎหมายแพ่ง ผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ได้แก่ การศึกษาวิจัยข้อความคิดว่าด้วยหลักสุจริตและระบบกฎหมายสัญญา ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของสกอตแลนด์และไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรศุทธิ์ เป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการ Principles of Asian Contract Law (PACL) ร่วมกับนักกฎหมายจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียในการร่างแนวทางร่วมกฎหมายสัญญาในเอเชีย (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) และเป็นหนึ่งในผู้วิจัยของโครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ และโครงการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

อ่านประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/korrasut-khopuangklang/

Assistant Professor Dr Korrasut Khopuangklang
Assistant Dean for Communications

Korrasut Khopuangklang is an assistant professor in private law at the Faculty of Law, Thammasat University. He is Assistant Dean for Communications (responsible for public relations and managing both external and internal communications). He is also the Director of Thammasat Law Center, a legal clinic which offers free legal advice and services for those who are not able to afford lawyers’ fees. He received his LLB with Second-Class Honours and LLM in Private Law from Thammasat University, LLM in Innovation, Technology and the Law and PhD in Law from the University of Edinburgh. His PhD thesis focused on the distinction between promise and contract as a unilateral and bilateral juristic act. He is a member of the Center for Civil Law and the Center for Business and Commercial Law. He has taught various aspects of private law in both the Thai and English LLB and LLM programs. The courses taught include introduction to law and legal systems, juristic acts and contracts, specific contracts I (sale, exchange, gift, hire of property and hire purchase), obligations, succession law and comparative private law (for LLB), and theory of private law, advanced civil and commercial law, advanced contract and tort law and common law (for LLM). His research interests lie in aspects of private law. He has published research papers on good faith and contract law from a comparative perspective of Scots and Thai law. He is a member of an ongoing project entitled the “Principles of Asian Contract Law” (PACL), which involves academics from Asian countries cooperating to develop a set of model rules for Asian contract law. He is a researcher for projects on the Gender Recognition Act of Thailand and on reviewing the Prevention and Suppression of Prostitution Act of Thailand.