อาจารย์ ดร.​ นพร โพธิ์พัฒนชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

อาจารย์ ดร.​ นพร โพธิ์พัฒนชัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบการบรรยายและการสอนในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายทะเล และกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และมีความสนใจและความเชี่ยวชาญในการวิจัยเป็นการเฉพาะในสาขากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กฎหมายทะเล และประเด็นทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า

อาจารย์ ดร.​ นพรให้คำแนะนำกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน เช่น ให้คำแนะนำแก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในมิติของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของประชมคมอาเซียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับสากล อาจารย์ ดร. นพร ให้คำปรึกษาแก่ International Union for Conservation of Nature (IUCN) เกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากมลภาวะทางทะเลอันเนื่องมาจากพลาสติก

อาจารย์ ดร. นพร สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยมด้านกฎหมายของยุโรปจาก University of Bristol, สหราชอาณาจักรในปี 2011 และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมจาก University College London ในปี 2012 และได้รับวิทยานิพนธ์เกียรตินิยมโดยเขียนเรื่อง ‘การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของการประยุกต์ใช้หลักการสัดส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้ากรณีกฎหมายของสหภาพยุโรปและ WTO’ นอกจากนี้ อาจารย์ ดร. นพร สำเร็จนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก Nottingham Law School, Nottingham Trent University, สหราชอาณาจักร โดยเป็นการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากมลภาวะจากกิจกรรมบนบก

อาจารย์ ดร. นพร ได้รับทุนวิจัย ITLOS / Nippon Fellowship โดยประจำอยู่ที่ International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) ณ เมืองฮัมบูร์ก สหพันธรัฐเยอรมนี ในช่วงเวลาที่อาจารย์ ดร. นพร ประจำอยู่ที่ ITLOS ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง ‘Environmental Disputes from Regional Sea Programmes before ITLOS: Its Potential Role, Contribution, and the Challenges it Would Face in a Land-based Pollution Case’ ใน 14 New Zealand Yearbook of International Law (2016) 58 – 93 นอกจากนี้ อาจารย์ ดร. นพร ได้ตีพิมพ์งานวิชาการร่วมกับ Professor Elizabeth Kirk เรื่อง ‘Marine plastics: Fragmentation, effectiveness and legitimacy in international law-making’ ใน Review of the European and Comparative International Environmental Law 2018; 00:1–12 ด้วย

ก่อนที่จะได้รับราชการที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร. นพรทำงานเป็นที่ปรึกษากกฎหมาย กับ บริษัท ฮันตั้น แอนด์ วิลเลียมส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเขาให้บริการด้านกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายองค์การการค้าโลก เป็นต้น

อ่านประวัติ อาจารย์ ดร.​ นพร โพธิ์พัฒนชัย เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/naporn-popattanachai/

Dr Naporn Popattanachai
Assistant Dean for Administration

Naporn is currently a director of the Centre for Natural Resources and Environmental Law, Faculty of Law, Thammasat University, Thailand, where he gives lectures on Public International Law, International Law of the Sea, and International Environmental Law. His research interests and expertise lie in the fields of Public International Law, International Environmental Law, International Law of the Sea, and Trade-related Environment matters.

Naporn is also an advisor to both public and private institutions. For example, he advises the Ministry of Natural Resources and the Environment on  environmental law aspects of ASEAN Integration and conservation of biological diversity. Internationally, he is advising the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the protection of the marine environment from marine plastic pollution.

Naporn pursued and completed his LLM in European Legal Studies at the University of Bristol, the UK in 2011, and an LLM in Environmental Law and Policy at University College London in 2012. At UCL, his dissertation titled ‘The Critical Analysis of the Application of Proportionality Principle in Trade-related Environment Case Law of the EU and WTO’ was awarded distinction. He received his PhD with a particular focus on the protection of the marine environment from pollution from land-based activities from Nottingham Law School, Nottingham Trent University, UK.

Naporn was awarded an ITLOS/Nippon Fellowship at the International Tribunal for the Law of the Sea, Hamburg, Germany. During his time at the ITLOS, he published an article on ‘Environmental Disputes from Regional Sea Programmes before ITLOS: Its Potential Role, Contribution, and the Challenges it Would Face in a Land-based Pollution Case’ in 14 New Zealand Yearbook of International Law (2016) 58 – 93. He has also published in the field of the protection of the marine environment especially concerning marine plastic pollution. He has also co-authored an article with Elizabeth Kirk entitled ‘Marine plastics: Fragmentation, effectiveness and legitimacy in international lawmaking’ in Review of the European and Comparative International Environmental Law 2018; 00:1–12.

Prior to his academic appointment at Thammasat University, Naporn practised as a lawyer with Hunton & Williams (Thailand) Ltd. where he provided legal services on various matters including constitutional and administrative law, environmental law, WTO law, public international law and general corporate matters.