อาจารย์ ดร. นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

อาจารย์ ดร. นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอนวิชาสิทธิขั้นพื้นฐาน กฎหมายการคลังและการภาษีอากร (สัมมนา) และการเขียนในเชิงกฎหมาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ด้านกฎหมายมหาชน (mention assez bien) และด้านกฎหมายธุรกิจ สาขาการขนส่งพาณิชยนาวี (mention bien) จากมหาวิทยาลัย Aix-Marseille และระดับปริญญาเอก ด้านกฎหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัย Aix-Marseille

อ่านประวัติ อาจารย์ ดร. นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/nattika-sriphongkul/

Dr Nattika Sriphongkul
Assistant Dean for General Affairs

Nattika Sriphongkul is Assistant Dean for General Affairs of the Faculty of Law of Thammasat University. She is currently a lecturer in various legal subjects such as Fundamental Rights, Law of Public Finance and Taxation (Seminar) and Legal Writing. She earned a Bachelor’s Degree with Second-Class Honours from Faculty of Law, Thammasat University. She received two Master’s Degrees, one in public law with mention assez bien and another in business law (maritime transports) with mention bien, from Aix-Marseille University. She holds a Doctorate, specializing in Public Law, from Aix-Marseille University.