รองศาสตราจารย์ ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์อบรมกฎหมายและให้คำปรึกษา

ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์เข้าปฏิบัติงานที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตำแหน่งอาจารย์ในปี พ.ศ. 2546 และปัจจุบันตำรงตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ในด้านกฎหมายบริษัท ดร.นิลุบลยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย ดร.นิลุบลสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทสาขากฎหมายบริษัทจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยวิคทอเรีย สาขากฎหมายที่ดร.นิลุบลให้ความสนใจ ได้แก่ กฎหมายบริษัท กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบ กฎหมายและการเงิน และการประกันหนี้ ดร.นิลุบลเป็นผู้บรรยายในวิชากฎหมายบริษัท การประกันหนี้ และกฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบให้กับคณะนิติศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผลงานทางวิชาการของ ดร.นิลุบลที่ได้รับการตีพิมพ์ล่าสุดได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด (2561) และ Regulating Controlling Shareholders in Thai Private Companies (Asia Pacific Law Review, 2018)

อ่านประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/nilubol-lertnuwat/

Associate Professor Dr Nilubol Lertnuwat
Director of Legal Training and Consultancy Center

Dr Nilubol Lertnuwat joined Thammasat University Faculty of Law as a lecturer in 2003 and is currently an Associate Professor in corporate law. She is also the Editor of Thammasat Law Journal. She received her LLB (Honours) from Thammasat University and completed her LLM in Corporate Law from Melbourne University and PhD from Victoria University. Her areas of interest include company law, comparative company law, law and finance, and secured finance. Dr Nilubol teaches company law, secured transactions, and comparative business law at the Faculty of Law at both undergraduate and postgraduate levels. Her recent publications include Fundamental Understanding of Public Limited Company Law (2018) and Regulating Controlling Shareholders in Thai Private Companies (Asia Pacific Law Review, 2018)