รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและเป็นอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชนและศูนย์กฎหมายภาษีอากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียาจบการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยคะแนนสูงสุด โดยได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล รางวัลเรียนดีพระยานิติศาสตร์ไพศาลย์และศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ จามมรมาน จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน เกียรตินิยมดี และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต เกียรตินิยมดีเยี่ยมโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการ จากมหาวิทยาลัย Toulouse 1 Capitole ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การปฏิรูปงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย” ของรองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือที่ประเทศฝรั่งเศสโดยความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย Toulouse 1 Capitole นอกจากนี้ ในปี 2559-2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียายังได้ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Indiana Bloomington ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะนักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Scholar) อีกด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการคลังและกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นผู้บรรยายในวิชากฎหมายการคลังและภาษีอากร วิชาทฤษฎีภาษีอากร วิชาสิทธิขั้นพื้นฐาน วิชาการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ และเคยเป็นผู้บรรยายและสัมมนาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา มีผลงานทางวิชาการหลายเรื่องด้วยกัน ที่สำคัญ เช่น หนังสือ เรื่อง “กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย” (ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2560) และ เรื่อง “กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส” (ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2560) งานวิจัย เรื่อง “ การจัดทำประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต” (ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ.2555) ซึ่งเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และงานวิจัยเรื่อง “โครงการจัดทำอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่” (ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ.2557) เป็นต้น นอกจากการสอนและผลงานทางวิชาการแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียายังมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ โดยได้รับเชิญเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในหน่วยงานของรัฐหลายแห่งด้วยกัน อาทิ อนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ  คณะที่ 4 หมวด 5 การคลังและการงบประมาณของรัฐ (ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ) และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากฎหมายด้านต่างๆ ของวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

อ่านประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/supreeya-kaewla-iad/

 

Associate Professor Dr Supreeya Kaewla-iad
Associate Dean for Administration

Associate Professor Dr Supreeya Kaewla-iad is Associate Dean for Administration and a lecturer at the Center for Public Law and the Center for Tax Law of the Faculty of Law, Thammasat University. She earned her bachelor’s degree with First-Class Honors from the Faculty of Law, Thammasat University and was awarded King Bhumibol Scholarship for the highest scholastic Grade Point Average. She was also given the Praya Nitisartpaisarn and Professor Srisak Jamonmarn Award for her academic excellence. She holds a Master’s Degree with merit in Public Law from the University of Toulouse 1 Capitole in France where she also received an LLD with First-Class Honours. Her doctoral dissertation was unanimously agreed by the dissertation committee for publication in the form of a book entitled La réforme du budget de l’État: Etude comparative en droit budgétaire Français et Thaïlandais by the University of Toulouse 1 Capitole Press. She was a visiting professor and researcher at the Maurer School of Law, Indiana University Bloomington in the 2016- 2017 academic year.

Associate Professor Dr Kaewla-iad specializes in Public Finance Law and Constitutional Law. She has delivered lectures on Law of Public Finance and Tax, Tax Law Theory, Fundamental Rights, State Power Control, and Constitutional Law Seminar since 2001. She has published several academic articles, research reports, and books. She authored two major research reports: Excise Tax Code Drafting (2012), which influenced the drafting of the Excise Tax Act of 2017 (B.E. 2560) in Thailand, and Subordinate Legislation Amendment in Conformity with Revised Excise Tax Law (2014). Her recent books include Budget Law in Thailand (2017) and Budget Law in Foreign Countries: Lessons from and Experience of the US and France (2017).

Apart from her academic career, Associate Professor Dr Kaewla-iad has served on numerous committees and held advisor positions for a range of governmental organizations. To illustrate, she was part of the Subcommittee in the Fourth Panel of the Constitutional Framework (Chapter 5: Public Finance and Public Budget), in which she formulated guidelines for the draft Constitution of the Kingdom of Thailand proposed to the National Reform Council and a qualified member of the subcommittee in charge of considering legislation issued by the Thai Senate. In addition, she was a consultant to the commission for revising regulations on budgetary and financial discipline under the Office of Auditor General of Thailand.