รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม 

รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิตจาก University of Konstanz ประเทศเยอรมนี และนิติศาตรดุษฎีบัณฑิตจาก Friedrich-Schiller-University of Jena ประเทศเยอรมนี ความสนใจทางวิชาการอยู่ในพรมแดนเกี่ยวกับ ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน เสรีภาพทางวิชาการ รวมถึงกฎหมายปกครอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ สอนในวิชาสิทธิขั้นพื้นฐาน กฎหมายปกครอง และกฎหมายแรงงานที่คณะนิติศาสตร์ และสอนวิชาพนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานทางวิชาการได้แก่ หนังสือชื่อ “ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน” รวมถึงผลงานวิจัยและบทความบางส่วนในเรื่องเกี่ยวกับ ทฤษฎีประชาธิปไตยและศาลรัฐธรรมนูญ

อ่านประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/torpong-kittiyanupong/

Associate Professor Dr Torpong Kittiyanupong
Associate Dean for Research and Pro Bono

Dr Torpong Kittiyanupong is an associate professor and Associate Dean for Research and Pro Bono of the Faculty of Law, Thammasat University. He received his LLB with Second-Class Honours from Thammasat University, LLM from University of Konstanz and Doctor Juris (dr.iur) from Friedrich-Schiller-University of Jena in Germany. His interests in scholarship include constitutional theory, theory of fundamental rights, academic freedom and administative law. He taught basic rights, administrative law and labor law at the Faculty of Law and taught collective labor law at the Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University. His publications include the book “Theory of Constitutional Rights” and some research papers and articles about theory of democracy and the constitutional court.