ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์จัดประชุมสัญจรเป็นครั้งแรกที่ศูนย์ลำปาง

(จากซ้ายไปขวาในภาพ) ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร (รองคณบดีศูนย์ลำปาง) รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด (รองคณบดีฝ่ายบุคคล) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์  (กรรมการประจำคณะ) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (กรรมการประจำคณะ)  รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน (คณบดี) ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร (กรรมการประจำคณะ) อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง  (กรรมการประจำคณะ)อ.ดร.สัตยพล สัจจะเดชะ (กรรมการประจำคณะ) อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ได้จัดประชุมสัญจรเป็นครั้งแรกที่คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยนอกเหนือจากวาระสำคัญต่างๆ ที่ต้องพิจารณา คณะกรรมการยังรับฟังรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จากผู้บริหาร และเยี่ยมชมห้องสมุดบุญชู ตรีทอง และหอพักใหม่ (โดม 3) หลังจากเปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปางมากว่า 15 ปี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางมีความก้าวหน้าไปมาก สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อาคารสถานที่ต่างๆ ได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การเรียนการสอนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาและบุคลากรมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จำนวนอาจารย์ประจำของคณะนิติศาสตร์มีจำนวนมากขึ้น คือ 16 คน ซึ่งสำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาจารย์ประจำเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ที่ศูนย์ลำปาง ร่วมกับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของคณะนิติศาสตร์จากกรุงเทพฯ ที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาสอนเป็นประจำทุกสัปดาห์