• เข้าสู่ระบบ

  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การคุ้มครองเสรีภาพของสื่อตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” และสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “วิกฤติ Fake news ในนิเวศ ธุรกิจสื่อ”


  วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ JM 402 ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  เวลา 12.45 - 13.00 น. ประธานร่วมกล่าวเปิดการสัมมนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. นายปรเมศวร์ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


  เวลา 13.00 - 13.30 น. ได้มีการบรรยายยปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การคุ้มครองเสรีภาพของสื่อตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” โดยศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ศ.ดร.อุดม ได้แบ่งการบรรยายเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกคือ "หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ" โดยได้กล่าวถึง (1) รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้อย่างไร (2) เงื่อนไขการใช้สิทธิและเสรีภาพ (2) การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ (4) รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่จะให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ส่วนที่สอง เกี่ยวกับ "เสรีภาพของบุคคลในการสื่อความ" โดยแบ่งเป็น (1) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (2) เสรีภาพทางวิชาการ และ (3) เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร


  เวลา 13.30 – 16.30 น. ได้มีการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “วิกฤติ Fake news ในนิเวศ ธุรกิจสื่อ”

  วิทยากรได้แก่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.
  • อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ อดีตกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นบรอดเคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แห่งประเทศไทย และ ผู้ก่อตั้งเว็บไซด์ 77 ข่าวเด็ด
  • คุณอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการ The Momentum

  ผู้ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.
  พิธีกรโดย รองศาสตราจารย์ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน


  อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล เป็นอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน

        
  เวลา 16.30 - 16.45 น. ได้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้เข้าสัมมนา