โครงการอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่น 7

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร

 

หัวข้อการอบรม (บางส่วน)

Regulatory Sandbox
สินเชื่อ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมายที่สำคัญ
หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงิน
ประเด็นปัญหาการบังคับใช้และข้อถกเถียงเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบันการเงิน
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2562 กับการดำเนินงานสถาบันการเงิน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรค
กฎหมายล้มละลายกับธนาคารพาณิชย์
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจธนาคาร
พ.ร.บ. ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 กับกิจการธนาคารพาณิชย์
Electronic Signature vs Digital Signature กับการพิสูจน์ลายมือชื่อปลอม
การฉ้อฉลและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน
ธุรกิจประกันภัยกับสถาบันการเงิน
Compliance: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
Changes in Banking Industry

วิธีการอบรม

การฝึกอบรมเป็นไปในลักษณะที่วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อกำหนด และให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการอบรม โดยมีการหยิบยกกรณีศึกษาประกอบการบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิทยากร (บางส่วน)

ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร
อ.ดร.ธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อ.วัลยา แก้วรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อ.ปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
อ.สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

นักกฎหมายที่ปฏิบัติงานหรือมีความสนใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการธนาคาร

วุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 8 สิงหาคม – 17 ตุลาคม 2563

อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมในการอบรมจำนวน 25,000 บาท

10 ท่านแรกที่ชำระเงินภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ค่าธรรมเนียมในการอบรมจำนวน 22,500 บาท

ราคานี้รวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการบรรยายและวุฒิบัตร

**ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัทหรือหน่วยงานสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Training and Consultancy Center (LeTec))
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2139
Facebook: LeTEC.LawTU
Line: @leteclawtu
E-mail : letec@tu.ac.th

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร