• เข้าสู่ระบบ

    Professor Iain MacNeil คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ Dr. Irene-Marie Esser อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow) เยี่ยมเยียนคณะนิติศาสตร์

    Professor Iain MacNeil คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow) สหราชอาณาจักร / ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายองค์กรธุรกิจของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป และ Dr. Irene-Marie Esser อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ / ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายองค์กรธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ได้มาเยี่ยมเยียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผศ. ดร. มุนินทร์ พงศาปาน (รองคณบดีท่าพระจันทร์) อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ (ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์) อาจารย์พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ อาจารย์นาฏนภัส เหล็กเพ็ชร และอาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ Professor Iain MacNeil และ Dr. Irene-Marie Esser ยังได้หารือเบื้องต้นร่วมกับผศ.ดร.มุนินทร์และอ.ดร.จุณวิทย์ถึงความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาระหว่าง 2 สถาบันในอนาคต