ข่าวสารและกิจกรรม

บัณฑิตศึกษาขอประกาศข้อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์) ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตศึกษาขอประกาศข้อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์) ประจำปีการศึกษา 2563

(1) การสอบข้อเขียน (80 คะแนน) ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาต้องสอบข้อเขียนด้วยวิธีการสอบนอกห้อง (take-home exam) วิชากฎหมายในสาขาที่ตนเองสมัคร 1 ข้อ

ผู้สมัครสอบจะต้องส่งคำตอบกลับมาที่ gradtulaw@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. (มีเวลาทำและส่งข้อสอบ 24 ชั่วโมง และดูเวลาที่ข้อสอบถูกส่งออกเป็นสำคัญ)

(2) ผู้สมัครสอบต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) (20 คะแนน)โดยจะนำผลการสอบภาษาอังกฤษมารวมเป็นคะแนนเพื่อพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ตามอัตราส่วน

ทั้งนี้การสอบข้อเขียน รวมกับคะแนนภาษาอังกฤษจะได้คะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน

ดังนั้นในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ผู้สมัครสอบไม่ต้องเดินทางมาที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ข้อสอบทางบัณฑิตศึกษาได้ส่งผ่านอีเมล และทางเวปไซต์ www.law.tu.ac.th โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อสอบตามสาขากฎหมายดังต่อไปนี้

ในการนี้บัณฑิตศึกษาขอประกาศข้อสอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

1.สาขากฎหมายเอกชน  Click Link

2.สาขากฎหมายอาญา  Click Link

3.สาขากฎหมายมหาชน  Click Link

4.สาขากฎหมายธุรกิจ  Click Link

5.สาขากฎหมายทรัพยากร  Click Link

6.สาขากฎหมายภาษี  Click Link

ในการนี้ขอให้ท่านปฎิบัติตามคำสั่งซึ่งอยู่ในคำถาม ตามไฟล์ที่ประกาศ