ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ได้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์

 • การสอบสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

 • การสอบสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

 • ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ /อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน และศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา

 • ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา

 • ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ /อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา 

 • ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ

 • อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย /อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ กับ ศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ

 • ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายมหาช

 • ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ

 • รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ 

 • ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 

 • รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง ศูนย์กฎหมายมหาชน และศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา

 • ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน 

 • อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ / ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต / อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

 • ศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 

 • ศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ 

 • อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ

 • อ.กริช ภูญียามา อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน 

 • ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต /อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ /ศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

 • ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ

 • ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีศูนย์รังสิต /อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง

 • ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง

 • ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
 • ภาพบรรยากาศระหว่างการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

 • เวลา 09.00 น. การสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562