• เข้าสู่ระบบ

  บรรยากาศการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต  วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ได้มีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

   
  โดยในช่วงแรก เวลา 9.00 น. เป็นการสอบข้อเขียน (เรียงความ)

  และตั้งแต่เวลา 9.45 น. เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

  ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ / อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน

  ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ / อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์นิิติศึกษา
   
  อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ / ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต / อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

  ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา / อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน และศูนย์กฎหมายภาษี

  ศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง

  ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ และศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   
  ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน
   
  ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน

  ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

  ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ

  รศ.ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

  ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน
   
  ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง
  ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน
  ผศ.อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายมหาชน
     
  อ.ชาคริต สิทธิเวช อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

  อาจารย์กริช ภูญียามา อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน
   

  ในการสอบคัดเลือกดังกล่าว มีผู้มีสิทธิสอบ 328 คน และมีผู้มาสอบและสอบผ่าน (มีสิทธิเข้าศึกษา) จำนวน 257 คน