ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดุสิต ธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยในการนี้ ได้มีการสัมมนาหัวข้อ “การปรับปรุงการสอบการค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้ ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต” และมีอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่

(แถวบนจากซ้ายไปขวา)

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ศ.ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล ผศ.ดร.สุรศักด์ มณีศร รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนัย

(แถวล่างจากซ้ายไปขวา)

ศ.ณรงค์ ใจหาญ ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ศ.(พิเศษ) ดร.คณิต ณ นคร ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต ศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร


ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร ศ.ณรงค์ ใจหาญ ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย

Hits: 61