ประกาศ

คำแนะนำการเรียน Online สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Guide to Online Classes for TU Law Students)

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียน Online ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 คณะฯ จึงได้จัดทำคำแนะนำการเรียน Online สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Guide to Online Classes for TU Law Students) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียน Online