• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  หอเกียรติยศแห่งคณะนิติศาสตร์

  ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร

   

  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

   

  ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

   

  ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

   

  ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม