• หอเกียรติยศแห่งคณะนิติศาสตร์

  ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร

   

  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

   

  ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

   

  ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

   

  ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม