งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การชดเชยความเสียหาย โดยไม่พิสูจน์ความผิด” ในการให้บริการสาธารณสุข : ประสบการณ์ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ (“No Fault Compensation Schemes” in health care services : Thai and Foreign Laws Experiences)

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

รายละเอียด