ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการครบรอบ 20 ปี ของสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี เรื่อง “ปัญหาธงแดงของ ICAO” และ “ใบเหลือง IUU Fishing ต่อประเทศไทยจบแล้วหรือยัง”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการครบรอบ 20 ปี ของสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี เรื่อง “ปัญหาธงแดงของ ICAO” และ “ใบเหลือง IUU Fishing ต่อประเทศไทยจบแล้วหรือยัง”

วันอังคารที่ 6  สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.45-16.30 น. ณ ห้องมารุต  บุนนาค (น.211)  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

ภาคเช้า

 • 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียนการสัมมนาปัญหาธงแดงของ ICAO
 • 08.45 – 09.00 น. เปิดการสัมมนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • 09.00 – 09.45 น. “บทบาทของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต่อการแก้ปัญหาธงแดงของ ICAO” โดยดร.จุฬา สุขมานพ (ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)
 • 09.45 – 10.30 น. “การแก้ปัญหาธงแดงของ ICAO อย่างยั่งยืน” โดยดร.ศิริพร เย็นเปี่ยม (ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคมนาคมทางอากาศในคณะกรรมาธิการด้านคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
 • 10.30 – 12.00 น. สัมมนาช่วงที่ 2
  (1) ก้าวต่อไปของการพัฒนากิจการการบินของประเทศไทย โดยนายอธิป กีรติพิชญ์ (วิทยากรและคอลัมนิสต์ด้านการลงทุน) ธุรกิจการบินกับตลาดทุน
  (2) อนาคต EEC อนาคตประเทศไทย โดยผู้แทนจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  (3) อนาคตธุรกิจสายการบินของไทย โดย นายโสภณ พิฆเนศวร (ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง
  สิ่งแวดล้อมและสนับสนุน) บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
  (4) การพัฒนา MRO และบุคลากรทางเทคนิคการบิน โดยนายมนตรี มนต์ไชยะ (คณะทำงานบริหารการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านช่าง
  อากาศยาน)
 • 12.00 น. ปิดการสัมมนาปัญหาธงแดงของ ICAO

ภาคเช้า ดำเนินการสัมมนาโดย  อาจารย์ ดร.ลลิล  ก่อวุฒิกุลรังษี รองผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายชนส่งและพาณิชยนาวี
ดำเนินการสัมมนาช่วงที่ 2 โดย อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก (กรรมการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี)

ภาคบ่าย

 • 12.00 – 12.45 น. ลงทะเบียนการสัมมนาใบเหลือง IUU Fishing
 • 12.45 – 13.00 น. เปิดการสัมมนาโดยศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต  เอกจริยกรผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • 13.00 – 16.00 น. การสัมมนาเรื่อง  “ใบเหลือง IUU Fishing ต่อประเทศไทยจบแล้วหรือยัง” วิทยากรโดย
  – อาจารย์พวงทอง อ่อนอุระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเล กระทรวงการต่างประเทศ)
  – นายภิมุข ประยูรพรหม  (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า)
  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.)
 • 16.00 – 16.30 น. อภิปราย/รับฟังความคิดเห็น
 • 16.30 น.   ปิดการสัมมนาการแก้ปัญหาใบเหลือง IUU Fishing

ภาคบ่าย ดำเนินการสัมมนาโดย  อาจารย์ ดร.นพร  โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ได้ที่ http://bit.ly/30HV0n