ข่าวสารและกิจกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Indiana University Michael Maurer School of Law

ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ Indiana University Michael Maurer School of Law เนื่องจากมีอาจารย์รุ่นใหม่ของคณะไปศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวนหลายคน โดยได้รับการดูแลอย่างดียิ่งจากคณาจารย์และบุคลากรของ Maurer School of Law และการมีความร่วมมือโครงการ 3+1 ปริญญาตรี 3 ปี ที่ธรรมศาสตร์ ควบปริญาโท LLM 1 ปีที่ Indiana ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมแล้ว 2 รุ่น

ในการเยือน Indiana University Michael Maurer School of Law ครั้งนี้ของ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดีศูนย์ลำปาง อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ คุณปราณี กุรุพิณฑารักษ์ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ และคุณทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์ หัวหน้างานท่าพระจันทร์ ได้เจรจากับผู้บริหารของ Maurer School of Law จนบรรลุผลสำเร็จใน 2 เรื่อง

เรื่องแรก คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Maurer School of Law และเรื่องที่สอง คือ การขยายโอกาสโครงการ 3+1 ให้กับนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในหลักสูตรภาษาไทย โดยคณะฯ อาจจะพิจารณาปรับแผนการเรียนเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยสามารถเรียนวิชาบังคับให้จบภายใน 3 ปี เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการนี้ รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ในช่วงปีที่ 4 ของการศึกษา


อาจารย์พัชยา น้ำเงิน และอาจารย์มนฑิรา อาชาวนันทกุล ซึ่งเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ของคณะนิติศาสตร์กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Maurer School of Law ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง CISG และกฎหมายละเมิด (อาจารย์พัชยา) และการสนับสนุนทางการเงินในการอนุญาโตตุลาการโดยบุคคลที่ 3 (อาจารย์มณฑิรา) 

รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด เคยเป็น visiting researcher เป็นเวลา 9 เดือนที่ Maurer School of Law ในช่วงลาปลอดการสอน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากบุคลากรและแหล่งข้อมูลของ Maurer School of Law


นักศึกษารุ่นที่ 2 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการ 3+1 โดยจะศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์เป็นเวลา 3 ปี และหลักสูตรปริญญาโท (LLM) ที่ Maurer School of Law เป็นเวลา 1 ปี เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับทั้งปริญญาตรี LLB จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ LLM จาก Indiana University ทั้งนี้ Maurer School of Law  จะให้ทุนบางส่วน (20,000 USD) แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน 


Maurer School of Law มีห้องสมุดมีพื้นที่กว้างใหญ่และมีแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยทางกฎหมายที่ครบถ้วน

Hits: 83