• อาจารย์ประจำแยกตามภาค/สาขาวิชา

  คณาจารย์ในภาควิชากฎหมายแพ่ง

  • ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
  • ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
  • ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  • อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
  • อาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล
  • อาจารย์ ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
  • อาจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
  • อาจารย์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
  • อาจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
  • อาจารย์ ชาคริต สิทธิเวช
  • อาจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
  • อาจารย์ กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
  • อาจารย์ ธีระรัตน์ จีระวัฒนา
  • อาจารย์ พัชยา น้ำเงิน
  • อาจารย์ ชวิน อุ่นภัทร
  • อาจารย์ มณฑิรา อาชวานันทกุล
  • อาจารย์ อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
  • อาจารย์ ภารวีร์ กษิตินนท์
  • อาจารย์ ภาคภูมิ โลหวริตานนท์
  • อาจารย์ ภัทรวัณย์ จงจิตต์
  • อาจารย์ กนกนัย ถาวรพานิช
  • อาจารย์ เอื้อการย์ โสภาคดิษฐพงษ์
  • อาจารย์ กีระเกียรติ พระทัย
  • อาจารย์ ฉัตรดนัย สมานพันธ์
  • อาจารย์ มาติกา วินิจสร
  • อาจารย์ เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม
  • อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญเรือง
  • อาจารย์ เมษปิติ พูลสวัสดิ์
  • อาจารย์ จุฑามาศ ถิระวัฒน์

  คณาจารย์ในภาควิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

  • ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
  • ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
  • ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  • ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
  • ศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  • รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
  • รองศาสตราจารย์ ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
  • อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
  • อาจารย์ ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
  • อาจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
  • อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
  • อาจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
  • อาจารย์ กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
  • อาจารย์ ธีระรัตน์ จีระวัฒนา
  • อาจารย์ อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
  • อาจารย์ ชวิน อุ่นภัทร
  • อาจารย์ ภารวีร์ กษิตินนท์
  • อาจารย์ ภัทรวัณย์ จงจิตต์
  • อาจารย์ มณฑิรา อาชวานันทกุล
  • อาจารย์ เอื้อการย์ โสภาคดิษฐพงษ์
  • อาจารย์ กนกนัย ถาวรพาณิชย์
  • อาจารย์ นพร โพธิ์พัฒนชัย
  • อาจารย์ กีระเกียรติ พระทัย
  • อาจารย์ มาติกา วินิจสร

  คณาจารย์ในภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา

  • ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  • รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี
  • อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญเรือง
  • อาจารย์ นันทัช กิจรานันทน์
  • อาจารย์ ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์
  • อาจารย์ ภาคภูมิ โลหวริตานนท์
  • อาจารย์ ตามพงศ์ ชอบอิสระ
  • อาจารย์ ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

  คณาจารย์ในภาควิชากฎหมายมหาชน

  • ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  • ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
  • ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
  • ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
  • ศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  • อาจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข
  • อาจารย์ธีระ สุธีวรางกูร
  • อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
  • อาจารย์กริช ภูญียามา
  • อาจารย์ปูนเทพ ศิรินุพงศ์
  • อาจารย์ฉัตรดนัย สมานพันธ์
  • อาจารย์เกื้อ เจริญราษฎร์
  • อาจารย์อภินพ อติพิบูลย์สิน

  คณาจารย์ในภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ

  • ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
  • ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  • ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา -สายสุนทร
  • รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิรุณา ติงศภัทิย์
  • อาจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์
  • อาจารย์ ดร.รัชนีกร ลาภวณิชชา
  • อาจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
  • อาจารย์ อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ
  • อาจารย์ นพร โพธิ์พัฒนชัย
  • อาจารย์ ลลิล ก่อวุฒิกุลรังสี
  • อาจารย์ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
  • อาจารย์ ภัทรพงษ์ แสงไกร

  คณาจารย์ในภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์และปรัชญา

  • ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  • ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
  • ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
  • ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  • ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
  • ศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
  • อาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
  • อาจารย์ ชาคริต สิทธิเวช
  • อาจารย์ ภูมินทร์ บุตรอินทร์
  • อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญเรือง
  • อาจารย์ วรรษมน คุณอมรพงศ์

  คณาจารย์ในสาขากฎหมายภาษี

  • ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
  • ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
  • ศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ สบายรูป
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
  • อาจารย์ภัทรวัณย์ จงจิตต์
  • อาจารย์ กีระเกียรติ พระทัย

  คณาจารย์ในสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
  • ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  • ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  • รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ
  • อาจารย์ชาคริต สิทธิเวช
  • อาจารย์ภาคภูมิ โลหวริตานนท์

  คณาจารย์ในสาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

  • ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
  • ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
  • รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
  • อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
  • อาจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
  • อาจารย์ ธีระรัตน์ จีระวัฒนา
  • อาจารย์ จุฑามาศ ถิระวัฒน์