• เข้าสู่ระบบ

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

  รายชื่อนักศึกษาคณะนิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

  ลำดับ / ชื่อ - นามสกุล / สถานที่ฝึกงาน

  • 1. นางสาว เกณิกา พนาวัฒนวงศ์  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  • 2. นางสาว ขวัญพร เจริญพงศ์ สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
  • 3. นางสาว ณัฎฐ์นรี นิภาเกษม ศาลล้มละลายกลาง
  • 4. นางสาว ธนวรรณ สอดจันทร์ ศาลอาญาธนบุรี
  • 5. นางสาว นัฐวรรณ คชศิลา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  • 6. นางสาว บุณยนุช มัทธุจักร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  • 7. นางสาว เบญญาภา เพ็งบุญชู ศาลล้มละลายกลาง
  • 8. นางสาว ประไพ ฉันทสุจริต ศาลภาษีอากรกลาง
  • 9. นางสาว พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  • 10. นาย พีรวิชญ์ ทิพย์เนตร ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
  • 11. นางสาว ภัทรานิษฐ์ นิลวงศ์ ศาลแพ่งธนบุรี
  • 12. นาย ภูริณัฐ อุนจะนำ ศาลล้มละลายกลาง
  • 13. นางสาว รวิสรา โพธิวราพรรณ ศาลอาญากรุงเทพใต้
  • 14. นางสาว ไรวินท์ ธีรนิติ ศาลภาษีอากรกลาง
  • 15. นางสาว วริษฐา บูชาพันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  • 16. นางสาว ศศกร เข็มทองสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
  • 17. นางสาว ศศิวิมล บัวบาน ศาลล้มละลายกลาง
  • 18. นางสาว อชิรญาณ์ แก้วศรีนวล สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
  • 19. นาย อภิภัทร นันทนรเศรษฐ์ ศาลแพ่ง
  • 20. นาย อภิสิทธิ์ พินิจผล ศาลล้มละลายกลาง
  • 21. นางสาว อริสรา ไลวานิช ศาลอาญาธนบุรี

  ดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่นี่