โครงการอบรม

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 ปี 2563

ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 – วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

อบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น.

ในปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมาก นักกฎหมายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ เช่น Incoterms CISG พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 การประกันภัยทางทะเล กฎหมายศุลกากร กฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการทำความเข้าใจกับคดีการค้าระหว่างประเทศ และวิธีการระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศ

สมัครอบรม: https://cutt.ly/seBOALu

ตัวอย่างหัวข้อการอบรม

 • ซื้อขายระหว่างประเทศ : ข้อสัญญาต่างๆ ในสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ, หลักกฎหมายที่สำคัญใน Vienna Sale Convention
 • Logistic : ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)
 • ประกันภัยทางทะเล : วิเคราะห์คำพิพากษาศาล/แนวปฏิบัติในการรับประกันภัยทางทะเลและร่าง พ.ร.บ.ประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ….
 • Finance and Payment Contract : ความหมายและความสำคัญของการชำระราคาด้วย Documentary Payment
 • Conflict of Law : Choice of Forum และคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
 • วิธีระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 • องค์การการค้าโลก  (WTO) กับการค้าระหว่างประเทศ
 • พิธีการนำเข้าส่งออกทางทะเล : พิธีการศุลกากร Customs clearance วิธีปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรค
 • พระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ Product Liability กับการค้าระหว่างประเทศ
 • FTA : หลักการทั่วไปในการทำข้อตกลงและกรณีศึกษา
 • Freight Forwarder Shipping Agent กับการค้าระหว่างประเทศ
 • E-commerce : สาระสำคัญของระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และผลกระทบต่อการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
 • คลังสินค้า: กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา
 • Interesting Issue in IT

ค่าธรรมเนียมการอบรม

 • ค่าธรรมเนียม 25,000 บาท
 • ผู้สมัครเข้าอบรมจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมจากหน่วยงาน ต้นสังกัดได้
 • หน่วยงานภาคเอกชน ถ้าส่งบุคลากรเข้าอบรมกับคณะนิติศาสตร์สามารถนำใบเสร็จรับเงินไป หักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ 2 เท่า (200%)

การชำระเงิน

 • โอนเงินเข้าบัญชี “คณะนิติศาสตร์ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 155-2-11803-4 สาขา ท่าพระจันทร์
 • เมื่อสมัครและชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Line@ : @leteclawtu หรือโทรสาร 02 222 0160 หรือส่งทาง email : letec@tu.ac.th