ข่าวสารและกิจกรรม

แนะแนวการฝึกงานภาคฤดูร้อน ชมบูธและพบผู้แทนหน่วยงาน

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานแนะนำสถานที่ฝึกงานภาคฤดูร้อน

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ
08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิด โดยรศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์

กิจกรรม

Part 1
09.00-12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “แนวทางและการเลือกสถานที่ฝึกงาน”
ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต ผ่านระบบ Conference ไปยังห้อง 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มธ. ศูนย์ลำปาง

วิทยากร
1. คุณภาณุมาศ สิทธิเวคิณ จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2. คุณสุกัญญา บุษยนาวิน จากกรมบังคับคดี
3. คุณมณีรัตน์ พูนสินชูสกุล จากบริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
4. คุณนิภาวรรณ ภัสสรภาคย์ จากบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

Part 2
9.00-16.00 น. ชมบูธและแนะนำหน่วยงาน
ณ คอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

1. บริษัทสำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
2. บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
3. บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทสำนักงานสุกิจ เจริญสุข ทนายความจำกัด
5. บริษัทสัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด