ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายเอกชน เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของสัญญาให้และคำมั่นว่าจะให้” ผู้สอบ นางสาวบุษยมาศ มุ่งสันติ

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายเอกชน
เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของสัญญาให้และคำมั่นว่าจะให้”
ผู้สอบ นางสาวบุษยมาศ มุ่งสันติ
ดาวน์โหลดบทคัดย่อ ได้ที่ บทคัดย่อ บุษยมาศ

กรรมการสอบ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร (ประธานกรรมการสอบ)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน (กรรมการสอบ)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง (อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ)

วัน-เวลา วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น.

สถานที่ ห้อง 4050 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์