Uncategorized

ภาพงานสัมมนาวิชาการ รำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2559

เรื่อง “เจาะ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจผ่านมุมมองสถาบันการเงิน”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ซึ่งมีการจัดพิธีสงฆ์บริเวณคอมมอนรูมและมีงานสัมมนาวิชาการห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร

ประมวลภาพงานสัมมนาวิชาการ รำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2559