Gallery

เทปบันทึกภาพสัมมนาวิชาการ รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2560 เรื่อง พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในกิจการการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียครบรอบ 120 ปี