ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ … เครื่องมือใหม่สำหรับนักลงทุนอสังหาฯ”วันพฤหัสบดีที่ 17  มกราคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ … เครื่องมือใหม่สำหรับนักลงทุนอสังหาฯ” ระหว่างเวลา 9.00-12.30 น.ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT. 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

วิทยากร ได้แก่   คุณปรนาคินทร์ กตัญญตานนท์ ผู้อำนวยการกฎหมายการคลังและภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


คุณยอดฉัตร ตสาริกา  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผศ.ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ  ได้แก่ อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีกร ได้แก่ คุณชญาณ์สินีจ์ ชุติประภานิชกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีรังสิต มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมภายในงาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์
ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ และศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์

Hits: 250