ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีสงฆ์และถวายสังฆทาน อุทิศแด่ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร

วันพฤหัสบดีที่ 17  มกราคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีสงฆ์และถวายสังฆทาน อุทิศแด่ ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร ระหว่างเวลา 8.00-9.30 น.ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ประจำ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และทายาทศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เข้าร่วมพิธีศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีรังสิต
อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์  และรองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์