• เข้าสู่ระบบ

    ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560