ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เขาร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme  โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่

  • นางสาวแพรไพลิน ศิริโวหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์รังสิต (ได้รับทุนจาก Keio University Law School ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮานอย และค่าที่พัก)
  • นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์รังสิต (ได้รับทุนจาก Keio University Law School ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮานอย และค่าที่พัก)
  • นางสาวเกวลี เมืองแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์รังสิต (ได้รับทุนจากคณะนิติศาสตร์ ครอบคลุม 75% ของค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮานอย และค่าที่พัก)
  • นางสาวนัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์รังสิต (ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)

โครงการ Keio Law School University and Hanoi Law University: Expropriation land act and indigenous people rights  เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แห่งเปิดโอกาสแก่นักศึกษาที่มีความสนใจให้เข้าถึงข้อมูลบางประการของรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศในบางประเทศแม่น้ำโขง เพื่อประโยชน์ในการศึกษารัฐธรรมนูญเชิงเปรียบเทียบเบื้องต้น โดยผู้เข้าร่วมจะประกอบไปด้วยตัวแทนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 4 คน นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา (2 คนจาก Cambodian University) นักศึกษาจากประเทศพม่า (​2 คนจาก University of Yangon) นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนลาว (2 คนจาก National university of Laos) นักศึกษาจากประเทศเวียดนาม (ทั้งหมด 4 คนที่มี 2 คนจาก Hanoi Law University และ 2 คนจาก University of Economics and Law) และนักศึกษาประเทศญี่ปุ่น (10 คนจาก Keio University Law School​)

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน กิจกรรมที่ประกอบไปด้วยการเข้าฟังบรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ การออกเดินทางนอกสถานที่เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม และการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญเชิงเปรียบเทียบ

กิจกรรมด้านการฟังบรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเป็นสิ่งที่มีขึ้นตลอด 4 วันแรก โดยผู้บรรยายก็จะเป็นคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละประเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  เดชสมบูรณ์รัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนในการบรรยายกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

รายละเอียดกิจกรรม

วันแรก เป็นการบรรยายกฎหมายรัฐธรรมนูญของเวียดนามโดย Dr.Phan Thi Lan Huong จาก Hanoi Law University โดยเริ่มจากเกริ่นนำถึงประวัติศาสตร์ภายหลังสงครามโลกของเวียดนามเบื้องต้นอันเป็นเนื้อหาที่มุ่งหมายให้เห็นว่าการเมืองและประวัติศาสตร์ได้มีปฏิสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญเวียดนาม แล้วบรรยายถึงการกำหนดโครงสร้างอำนาจเบื้องต้นของรัฐธรรมนูญเวียดนามต่อไป ในขณะที่ภาคบ่ายเป็นการบรรยายเนื้อหารัฐธรรมนูญของประเทศกัมพูชา ภายใต้หัวข้อ Constitutional Human Rights and ECCC Enforcement โดย Dr.MEAS Bora ซึ่งพยายามชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในการพิทักษ์สิทธิของบุคคลในช่วงที่มีวิกฤตทางประวัติศาสตร์ และกลไกพิเศษในการพิทักษ์สิทธิของประเทศกัมพูชา

วันที่สองเป็นการบรรยายเรื่องกลไกการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทย โดย ผศ.ดร. นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การคุ้มครองสิทธิตามกลไกองค์กรอิสระกับศาลรัฐธรรมนูญ และปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศเวียดนาม โดย Dr.Lien Dan Phouc Hai ตัวแทนจาก University of Economics and Law ซึ่งจะคอยนำเสนอ และสร้างพื้นที่นำเสนอสถานการณ์ในด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ โดยประเทศเวียดนามก็เกิดปัญหาในแง่ที่ถกเถียงกันว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิที่เกินสมควรหรือไม่

วันที่สามเป็นการบรรยายถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นโดยอาจารย์ 2 ท่าน ได้แก่ Prof. Dr. Tatsuhiko Yamamoto​ ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไปจนกระทั่งระบบการศึกษากฎหมาย โดยได้ให้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเรื่องการห้ามประเทศญี่ปุ่นที่จะริเริ่มก่อสงคราม และมีกองทัพของตนเอง โดยได้เปิดพื้นที่ในการพูดคุยเล็กน้อย ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการบรรยายของ Prof. Dr. Toshitaka Kudo ที่บรรยายถึงระบบศาล และการคุ้มสิทธิเสรีภาพตามกลไกของศาล โดยจะมีการนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรกับการบริหารงานในศาล และปัญหาในหลักเกณฑ์ของการเสนอคำร้องเพื่อดำเนินการกลไกการคุ้มครองสิทธิ

วันที่สี่จะเป็นการบรรยายโดย Mr. ThongPhoune Soukkasen อาจารย์จากประเทศลาว กล่าวถึงการกำหนดโครงสร้างอำนาจทางการเมืองในรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับประเทศเวียดนาม แล้วจึงนำเสนอเรื่องการวางโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินภายในประเทศ และกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวางโครงสร้างดังกล่าว ในภาคบ่ายเป็นการบรรยายของอาจารย์จากประเทศพม่าที่ประกอบไปด้วย Prof. Dr.Khin Phone Myint Kyu บรรยายในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งรัฐธรรมนูญของประเทศพม่าเบื้องต้นไปจนกระทั่งกลไกทางศาลในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อีกส่วนหนึ่งเป็นการบรรยายของ Prof. Dr.Myint Thu Nyaing ซึ่งกล่าวถึงกระบวนการตรวจสอบการกระทำทางปกครองภายในประเทศพม่าที่ใช้ระบบกฎหมาย Common law

ในส่วนการออกเดินทางนอกสถานที่เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามประกอบไปด้วยการเดินทางไปชม National Assembly ซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศเวียดนามในวันแรก โดยมีการนำเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นของโฮจิมินห์ และยังมี การเดินพาชมส่วนต่างๆ ของสถานที่ดังกล่าว และยังมีการเดินทางนอกสถานที่อีกครั้งในวันที่สองซึ่งเป็นการพาไปชม Van Mieu (Temple of Literature) หรือวิหารวรรณคดีอันเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของประเทศเวียดนามในอดีต

สำหรับวันสุดท้ายของโครงการเป็นกิจกรรมการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบผ่าน การนำเสนอคำตอบต่อโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย โดยโจทย์ดังกล่าวจะเสมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเป็นคดีในประเทศญี่ปุ่นคือ Nibutani dam case, 1997 ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเวนคืนที่ดิน และการพิทักษ์สิทธิชุมชน ปรากฏว่าเรื่องการเวนคืนที่ดินก็อาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดอยู่บ้าง แต่ก็มีปัญหาร่วมกันในการคุ้มครองสิทธิชุมชนในทางปฏิบัติซึ่งจะมีแนวโน้มที่ประโยชน์สาธารณะจะเบียดบังสิทธิดังกล่าวไปโดยสิ้นเชิง

ภาพบรรยากาศจากโครงการ