ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 2-3 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันจันทร์ที่ 24 อังคารที่ 25 และพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 บัดนี้การสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ผู้ที่ได้รับทุนจาก Keio University Law School ในการเข้าร่วมโครงการ (ทุนครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮานอย และค่าที่พัก)

  • นางสาวแพรไพลิน ศิริโวหาร
  • นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์

ผู้ที่ได้รับทุนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเข้าร่วมโครงการ (ครอบคลุมอย่างน้อย 75% ของค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮานอย และค่าที่พัก)

  • นางสาวเกวลี เมืองแก้ว

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

  • นางสาวนัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์
  • นางสาวศุภิสรา ด่านเฉลิม​วงศ์

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่วิเทศน์สัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับรายละเอียดสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไป