ข่าวสารและกิจกรรม

[ศูนย์กฎหมายแพ่ง] รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาและคณาจารย์ผู้บรรยาย วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562

วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย (Introduction to Law and Legal Systems)
ศูนย์กฎหมายที่รับผิดชอบ ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

ขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชานิติศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น ระบบกฎหมาย ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี หมวดหมู่ของกฎหมาย ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ขอบเขตการใช้สิทธิ เช่น การใช้สิทธิในทางที่ผิด หลักสุจริต รวมทั้งหลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 อันเป็นความรู้พื้นฐานของระบบกฎหมายไทย โดยเฉพาะหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และทรัพย์สิน

ความมุ่งหมาย ขอบเขต และความสำคัญของวิชา

วิชานี้เป็นวิชาแรกเริ่มสำหรับผู้เริ่มศึกษากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นวิชานำทางเข้าสู่การศึกษากฎหมายในเบื้องต้น ทำนองวิชา Introduction to Law หรือ Introduction to the Study of Law ที่สอนอยู่ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน วิชานี้จะสอนภาคทั่วไป คือ บรรพ 1 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยทำนองเดียวกับวิชา Das bürgerliche Gesetzbuch : Der allgemeine Teil หรือกฎหมายแพ่งภาคทั่วไปที่สอนอยู่ในประเทศเยอรมนี ความจริงแล้วเนื้อหาของวิชานี้ครอบคลุมถึง “ลักษณะนิติกรรม” ซึ่งรวมอยู่ในบรรพ 1 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ตามหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ในปัจจุบัน ได้แยกไปสอนรวมกับลักษณะสัญญาเป็นอีกวิชาหนึ่งต่างหาก ในที่นี้จึงมุ่งศึกษาหลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 อันเป็นความรู้พื้นฐานของระบบกฎหมายไทย โดยเฉพาะหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และทรัพย์สิน

ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้มีการเปลี่ยนชื่อวิชาจากวิชา น.100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป เป็น “น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย” โดยเนื้อหาในสาระสำคัญยังคงเนื้อหาเดิม แต่จะได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการอบรมบ่มเพาะปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีการสอดแทรกเพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในทุกรายวิชา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา “นิติวิธี” ของวิชานิติศาสตร์แต่ละวิชา ทั้งนี้ หลักสำคัญในระบบซิวิลลอว์ซึ่งรวมระบบกฎหมายไทยไว้ด้วย เน้นการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ที่แท้จริงในคุณธรรมทางกฎหมายซึ่งย่อมดำรงอยู่ในหลักกฎหมายทั้งหลายเอง การสอนคุณธรรมจึงไม่ได้แยกจากการสอนกฎหมายแต่ไม่อาจเพิ่มเติมลงไปได้โดยตรงในคำอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชา ซึ่งเนื้อหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นที่เขียนเพิ่มขึ้นใหม่ในคำอธิบายรายวิชานี้จะปรากฏแทรกซึมอยู่ในหัวข้อต่าง ๆ ที่จะได้ทำการศึกษาไปเป็นลำดับ

รายนามคณาจารย์ผู้บรรยายวิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ ศูนย์รังสิต วันเวลาบรรยาย วันจันทร์ เวลา 09.30-12.30 น.

  • กลุ่ม 1 ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
  • กลุ่ม 2 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
  • กลุ่ม 3 รศ.สมยศ เชื้อไทย / ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน / ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง / อ.ศุภวิช สิริกาญจน

ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง วันเวลาบรรยาย วันเสาร์ เวลา 09.30-16.30 น.

  • รศ.สมยศ เชื้อไทย / อ.ดร.ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล

ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ วันเวลาบรรยาย วันจันทร์ เวลา 17.30-20.30 น.

  • ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน / ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง