ประกาศ

ประกาศแจ้งแก้ไขตารางสัมมนาและบรรยายชดเชย วิชาน. 100 และน. 101 โครงการนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต

ประกาศแจ้งแก้ไขตารางสัมมนาและบรรยายชดเชย วิชาน. 100  และน. 101 โครงการนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
ผู้บรรยายและสัมมนา ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

***สัมมนา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย***

 • ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น.
 • ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.00-09.30 น.
 • ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.00-09.30 น.
 • ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-09.30 น.
 • ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-09.30 น.
 • ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-09.30 น.
 • ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-09.30 น.
 • ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-09.30 น.

***บรรยายชดเชย น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย***

 • วันอาทิตย์ที่ 4 พฤจิกายน 2561 เวลา 8.00-11.00 น. (บรรยายชดเชยเนื่องจากวันหยุด 15 ตุลาคม 2561)

***สัมมนา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา***

 • ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 15.00-16.30 น.
 • ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.30-11.00 น.
 • ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา09.30-11.00 น.
 • ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-11.00 น.
 • ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-11.00 น.
 • ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-11.00 น.
 • ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-11.00 น.
 • ครั้งที่ 8-9 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-11.00 น.
 • ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น.

***บรรยายชดเชยน. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ***

 • วันอาทิตย์ที่ 4 พฤจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. (บรรยายชดเชยเนื่องจากวันหยุด 23 ตุลาคม 2561)

หมายเหตุ ห้องสัมมนาและบรรยายชดเชยคือห้อง LT. 2

Hits: 32