ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศแจ้ง การรับข้อสอบ Take Home วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต

***ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เกี่ยวกับการรับข้อสอบ Take Home วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย***

กำหนดรับข้อสอบ วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 2561 ระหว่างเวลา 12.30 – 13.30 น.
รายละเอียด ดังนี้

กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน, ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และ กลุ่ม 4 ผู้บรรยาย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ รับข้อสอบที่ห้อง 301 ชั้น 3 ตึกคณะนิติศาสตร์

กลุ่ม 2 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ รับข้อสอบที่ห้อง 302 ชั้น 3 ตึกคณะนิติศาสตร์

กลุ่ม 3 ผู้บรรยาย ศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม รับข้อสอบที่ห้อง 303 ชั้น 3 ตึกคณะนิติศาสตร์

นักศึกษาต้องมารับข้อสอบด้วยตนเอง ในวันและเวลาดังกล่าว โดยต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย
การแต่งกาย ให้แต่งกายชุดสุภาพ

Hits: 33