ประกาศ

ตัวอย่างการส่ง รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างการส่ง รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ของนักศึกษาเลขทะเบียน 6101610000 กลุ่มบรรยาย ผศ.ดร.มุนินทร์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.สหรัฐ Section 8100/01

หมายเหตุ
เนื่องจากในข้อสอบระบุเลข Section ผิด ขอให้นักศึกษาแก้ไขเลข Section ดังนี้

กลุ่ม ผศ.ดร.มุนินทร์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.สหรัฐ Section 8100/01
กลุ่ม ผศ.ดร.สมเกียรติ อ.เพียรรัตน์ Section 8100/02
กลุ่ม ศ.ดร.วิจิตรา Section 8100/03
กลุ่ม รศ.ดร.กิตติศักดิ์ อ.สหรัฐ Section 8100/04

วิธีการส่ง
1. ระบุรายละเอียดในหน้าปกรายงาน ตามภาพ
(นักศึกษาที่ศึกษาใน Section อื่น ให้แก้ไขชื่อผู้บรรยาย และเลข Section ที่ศึกษา ดังรายละเอียดที่ระบุในคำสั่ง ในข้อสอบ)

2. ตั้งชื่อไฟล์ตามที่กำหนด ในรูปแบบ la100.1 ตามด้วยรหัสนักศึกษา และบันทึกไฟล์ในรูปสกุล .doc หรือ .docx ตามภาพ
(นักศึกษาที่ศึกษา Section 8100/02 ต้องตั้งชื่อไฟล์ในรูปแบบ la100.2.รหัสนักศึกษา
นักศึกษาที่ศึกษา Section 8100/03 ต้องตั้งชื่อไฟล์ในรูปแบบ la100.3.รหัสนักศึกษา
นักศึกษาที่ศึกษา Section 8100/04 ต้องตั้งชื่อไฟล์ในรูปแบบ la100.4.รหัสนักศึกษา)

หมายเหตุ
เนื่องจากในข้อสอบระบุรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ขัดแย้งกัน  ขอให้นักศึกษายึดตามคำสั่งข้างต้น คือตั้งชื่อไฟล์ในรูปแบบ la100.เลขกลุ่มบรรยาย.รหัสนักศึกษา

3. ส่งไฟล์มาที่อีเมล lawtham.la100@gmail.com ระบุหัวเรื่องว่า “รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิชา น. 100 กฎหมายและระบบกฎหมาย” ในเนื้อความอีเมล ให้ระบุกลุ่มอาจารย์ผู้บรรยาย ระบุ Section และระบุเลขทะเบียนนักศึกษา โดยห้ามเขียนชื่อนักศึกษาอย่างเด็ดขาด
(โปรดตรวจสอบว่าได้แนบไฟล์มากับอีเมลที่ส่ง)

4. เมื่อการส่งของนักศึกษาสำเร็จ จะได้รับข้อความตอบกลับ ตามภาพ

Hits: 351