ประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบปลายภาค วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา หลักสูตรภาคบัณฑิต ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบปลายภาค วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา หลักสูตรภาคบัณฑิต ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

วันสอบ ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
เวลาสอบ 17.30-20.30 น.

จำนวนข้อสอบ 5 ข้อ
ข้อ 1 มี 20 คะแนน
ข้อ 2 มี 15 คะแนน
ข้อ 3 มี 15 คะแนน
ข้อ 4 มี 10 คะแนน
ข้อ 5 มี 10 คะแนน

คะแนนรวมทั้งหมดสำหรับการสอบปลายภาค 70 คะแนน

หมายเหตุ มีการจัดตัวบท ป.พ.พ. มาตรา 149-193 และ 354-394 ให้ในห้องสอบ

Hits: 455