Uncategorized

เค้าโครงการบรรยาย ประกอบการจดทะเบียนวิชา น.204 สัมมนากฎหมายแพ่ง 1

เค้าโครงการบรรยาย ประกอบการจประกอบการจดทะเบียนวิชา น.204 สัมมนากฎหมายแพ่ง 1  ผู้บรรยาย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอ.ชวิน อุ่นภัทร สำหรับภาค 2/2561 (ศูนย์รังสิต) สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Hits: 13