• เข้าสู่ระบบ

  ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 230 เอกเทศสัญญา 1 ศูนย์ลำปาง


  ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 230 เอกเทศสัญญา 1 ศูนย์ลำปาง
  กลุ่มบรรยาย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

  • นางสาวกรรภิรมย์ วิเศษสิงห์
  • นายกิตติคุณ หว่างเพียร
  • นายณัฏฐ์ สิงหศิริ
  • นายธีรวัฒน์ พัฒนชัยวงษ์คูณ
  • นางสาวนัฐธิชา ทรัพย์เย็น
  • นางสาวนัทธมน ตันวิรัช
  • นางสาวเบญญาภา เพ็งบุญชู

  อ.ดร.กรศุทธิ์ จะติดต่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป