• เข้าสู่ระบบ

    ขอเชิญนำเสนอผลงานบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย” (Law and Sustainable Development Goals in Thailand) 

    คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยด้านกฎหมายที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" (Law and Sustainable Development Goals in Thailand) ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

    ผู้สนใจสามารถส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่