Uncategorized

Law Thammasat at Willem C. Vis Moot

image1(2)_1

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายพิชญะ นิ่มเจริญ นายภาณุรุจ รุ่งวัฒนโสภณ นายชญานนท์ ค้าเจริญ นางสาวณัฐธยาน์ โลหสมบูรณ์ นางสาวไอริณ อิทธิสารรณชัย พร้อมทั้ง อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแข่งขันศาลจำลอง Willem C. Vis ในรูปแบบการอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

โดยในช่วงระยะเวลาของการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคมนั้น ทีมธรรมศาสตร์ได้เจอทีมคู่แข่ง 4 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัย Humboldt, ทีมมหาวิทยาลัย La Trobe, ทีมมหาวิทยาลัย New York และทีมมหาวิทยาลัย SUNY Buffalo Law School

Hits: 65