ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ งานประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “มาตราการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย : แนวทางร่วมมือและช่วยเหลือกันขององค์กรอิสระในการควบคุมและปราบปรามทุจริตเชิงนโยบายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดมีการจัดงานประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “มาตราการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย : แนวทางร่วมมือและช่วยเหลือกันขององค์กรอิสระในการควบคุมและปราบปรามทุจริตเชิงนโยบายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 • ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หัวหน้าคณะวิจัย)

 • ผศ.ดร วีรวัฒน์ จันทโชติ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะผู้วิจัย)

 • ดร.วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและอรรถคดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะผู้วิจัย)

 • ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะผู้วิจัย)

 • ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 • รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คุณชัยยศ สินธุประสิทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการไต่สวนและวินิจฉัยคดีสำนักงาน ป.ป.ช.

 • ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

 • ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 • ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • จากซ้ายไปขวา : ร.ต.อ ชนินทร์ น้อยเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณจิราพร บุรินทรวานิช พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญสำนักงาน ป.ป.ช

 • คุณภัทรชัย ชูช่วย รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิ

 • คุณวีระพงศ์ รอดรักขวัญ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • ภาพบรรยากาศระหว่างประชุมระดมความคิดเห็น

Hits: 326