ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ “Investment Law and the Environment: Evolving International Practice and Norms”

  • วันที่ 9 มกราคม 2563 Associate Professor Dr. Avidan Kent จากมหาวิทยาลัย East Anglia, School of Law เดินทางมาบรรยายในหัวข้อ “Investment Law and the Environment: Evolving International Practice and Norms” ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  • Associate Professor Dr. Avidan Kent จากมหาวิทยาลัย East Anglia, School of Law

  • อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • รองศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ภาพบรรยากาศระหว่างการบรรยาย