ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาศูนย์ลำปางที่เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการปฎิบัติงานทางกฎหมาย (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ได้มีพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการปฎิบัติงานทางกฎหมาย (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563  ที่ผ่านมานั้น (http://www.law.tu.ac.th/legal-practice-workshop-63-certificate-ceremony/) ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาศูนย์ลำปางที่เข้าร่วมอบรม โดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง